AYDINLATMA METNİ

 

1.     Veri Sorumlularının Kimliği

Kişisel Verileriniz bakımından Veri Sorumluları; Taşçı Mah. Karataş Bul. No: 910 Yüreğir, Adana, Türkiye adresinde mukim Corteva Turkey Tarım Anonim Şirketi’dir (“Şirket”).

 

2.     İşlenen Kişisel Verileriniz

Kişisel Veri Kategorileri

Kişisel Veriler

Kimlik Bilgisi

İsim, soyisim

İletişim Bilgisi

Telefon numaranız, e-posta adresi, adres

Mesleki Deneyim

Çalışılan kurum bilgisi

Müşteri İşlem

Müşteri talep bilgisi

 

3.     Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5/2. maddesi çerçevesinde https://www.corteva.com.tr/ adresli internet sitemizde yer alan iletişim formu aracılığı ile yazılı ve elektronik ortamda, bir sözleşmenin kurulması ve ifası, hukuki yükümlülüklerimizin ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması sebeplerine dayanılarak toplanmakta ve işlenmektedir. Ayrıca kişisel verileriniz açık rızanıza istinaden sizlere yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kullanılabilir ve yurtdışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilir. 

 

4.     Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz,

 

·         soru ve şikayetlerinizin alınması, size cevap verilebilmesi,

·         müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

·         mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi

·         denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

·         saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

·         istatistik ve ürünlere yönelik talep analiz çalışmalarının yürütülmesi,

·         yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

·         Şirket’in ya da iştiraklerimizin, sizin veyahut üçüncü kişilerin haklarının, güvenliğinin, mülkiyetlerinin ve operasyonlarının korunması ve gerekli olması durumunda savunma hakkımızın kullanılması amaçlarıyla ve

·         Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ve Şirket’in çalışanların ya da üçüncü kişilerin haklarının, güvenliklerinin, mülkiyetlerinin ve operasyonlarının korunması ve gerekli olduğu durumda savunma hakkını kullanabilmesi amacıyla veya resmi makamların taleplerine ya da iletişim konularına cevap verme yükümlülüğünün olması halinde

 

işlenebilmektedir.

 

Ayrıca kişisel verileriniz açık rızanızı ve/veya ticari iletişim onayını vermeniz halinde aşağıdaki amaçlarla işlenebilir:

 

·         Şirket / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi

·         müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

·         organizasyon ve etkinlik yönetimi

·         pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi

·         reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi

·         ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

·         iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

·         Sosyal Medya

·         Şirket’in ürün ve hizmetlerinin sizlere tanıtılması, Şirket’in ürün ve hizmetlerine ilişkin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası

·         Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

·         Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası

·         Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi

·         memnuniyet anketlerinin gönderimi ve ilgili süreçlerin planlanması ve icrası

 

5.     Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

Kişisel verileriniz işbu aydınlatma metninin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı bölümünde belirtilen amaç ya da amaçlar doğrultusunda Kanun’un 8. ve 9. maddesi kapsamında belirtilen aktarım şartları çerçevesinde yurt içinde veya yurtdışında bulunan, (i) depolama, arşivleme, çağrı merkezi, bilişim teknolojileri (sunucu, hosting, program, bulut bilişim vb.), tanıtım/pazarlama gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilere, (ii) hizmetlerimiz çerçevesinde Şirket adına hareket eden alt yüklenicilerimiz ve hizmet sağlayıcılarımıza, iş ortaklarımıza (iii) hizmet alınan grup Şirketine, (iv) iş ortakları, tedarikçi firmalar, hukuk vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarına, (v) yasal ya da düzenleyici yükümlülükleri ya da talepleri yerine getirmek için yetkili kurum ve kuruluşlar ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflara, (vi) olası bir birleşme/devralma/yeniden yapılanma sürecinde ilgili üçüncü kişilere yalnızca süreç ile ilgili olduğu ölçüde aktarılabilmektedir.

 

6.     Haklarınız

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlularına Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlayarak Şirket’e privacy.turkey@corteva.com  üzerinden iletebilirsiniz. Lütfen güncel başvuru yöntemlerini başvuru öncesinde mevzuattan teyit ediniz.

 

 

 

Tanıtım/Pazarlama Faaliyetleri: Şirket / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, şirket’in ürün ve hizmetlerinin sizlere tanıtılması, Şirket’in ürün ve hizmetlerine ilişkin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, memnuniyet anketlerinin gönderimi ve ilgili süreçlerin planlanması ve icrası.

Aktarım: Depolama, arşivleme, çağrı merkezi, bilişim teknolojileri (sunucu, hosting, program, bulut bilişim vb.), tanıtım/pazarlama gibi uzmanlık gerektiren alanlarda Şirket’in destek aldığı yurtdışında bulunan hizmet sağlayıcılara ve iş ortaklarına aktarım.